Hledat
0 ks v koku
0 K
Pihlsit
Hlavn strnka


Warning: array_multisort() [function.array-multisort]: Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /data/www/objektovekovani.cz/www.objektovekovani.cz/_inc/scripty.php on line 1169

Jak zelená je vaše firma ?

Všechno je v zelené


V roce 2010 byla FSB a její dceiná spolenost SSF celosvtov první spoleností v brani stavebního kování, která se me pochlubit ekologickou produktovou deklarací v souladu s ISO 14025 – takzvaným EPD („Environmental Product Declaration“).
FSB a SSF tak významn pispívají k trvale udritelné architektue – a aktivn podporují globální myšlenku, která pod pojmem udritelnost chápe integrální pístup s rovnocennou ekologií, ekonomií a sociální rovnováhou. S ohledem na celosvtov klima a sociální problémy má tento pohled na udritelnost velký význam pro kvalitu ivota budoucích generací.


Malá exkurze: FSB chápe komerní výstavbu odjakiva jako architektonický úkol s nadazeným významem pro spolenost. To pro nás ve svém dsledku znamená filozofii zamenou na prvotídní kvalitu a tím i na trvale udritelný výrobek. „Trvale udritelný rozvoj“ – termín, kterého mají v souasné dob všichni plná ústa – FSB však ji jednal, kdy byla „ekologie" celkem marginální spoleenské téma na okraji, které se zabývali – tak se to tenkrát alespo tvrdilo – pouze nositelé run pletených svetr z pírodní vlny. FSB zaala o ekologických dopadech na místo naší výroby v Brakelu a na zacházení s výrobnou zpsobené záte pemýšlet u tenkrát v 90. letech, kdy „ekologie" byla v mnoha závodech ješt vysmívána a s mrkáním titulována jako projekt „istého spodního prádla“. Tak se také stalo, e FSB byla u koncem roku 1995 první spoleností v Severním Porýní-Vestfálsku a jako druhá spolenost v celém Nmecku, která byla auditovaná podle písných pravidel Evropského ekologického auditu. Tomu v roce 1991 pedcházela první celostátní dohoda na ochranu ivotního prostedí. Po dobu tém 20 let se FSB znovu a znovu ptá: „Jak zelená je naše firma?"


Následující ást ukazuje, e se s dosaenými výsledky spokojíme jen zídka:
1991 Celonmecky první dohoda na ochranu ivotního prostedí
1992 Vybudování ekologické podnikové organizace
1993 První ekologické prohlášení
1994 Nmecká ekologická cena pro oblast Ostwestfalen-Lippe
1995 ISO 9001 Ekologická píruka
1996 Certifikace Evropského ekologického auditu
od roku 1996 ve tíletém turnusu certifikace podle ISO 14001 resp. EMAS
2008 Vstup do DGNB
2009 rozhodnutí získat deklaraci podle ISO 14025
2010 FSB a SSF jsou celosvtov prvními podniky v brani stavebního kování s ekologickou produktovou deklarací podle ISO 14025
Ekologické prohlášení o výrobku dle normy ISO 14025 je nutné pro certifikaci trvale udritelných budov postavených v souladu s nmeckým systémem certifikace DGNB.

Zelené stavní s certifikátem DGNB

Certifikát DGNB se udluje objektm šetrným k ivotnímu prostedí, ekonomicky efektivním a uivatelsky pívtivým – bez ohledu na povahu jeho vyuití.

Cíle trvale udritelné výstavby jsou zaloeny na minimalizaci spoteby energie a zdroj. Dsledkem tohoto pístupu, který byl formulován v roce 2007 a ​​nyní tvoí krom jiného základ pro pipravovanou normu EN 15 804, je pitom celosvtovým pionýrem: certifikát DGNB dsledn sleduje hodnocení celého etzce vytváení hodnot ve všech fázích ivotního cyklu budovy. Pitom je poadována optimalizace veškerých faktor a vliv na ivotní cyklus: od získávání surovin pro výstavbu a k vyazení z provozu.

Sledovány nejsou pouze pouité stavební materiály, ale také pouité konstrukní ásti. Ohledn hodnocení trvalé udritelnosti konstrukních ástí jsou tedy nastavena naprosto stejná mítka:

Pedpokladem je specifická ekologická bilance kadého produktu, která je sestavována jako nezávislá a neutrální verifikace dat o produktu a o firm. Podstatné kvalitativní znaky ekologické bilance nejsou pouze selektivn vybrané jednotlivé ekologické aspekty, jak je známe ze znaky „Blue Angel“ (napíklad „šetrný k ivotnímu prostedí – vyrobeno ze 100% recyklovaného papíru“), ale daleko spíše jde o hodnocení celého hodnotového etzce výrobku. V této souvislosti se kontroluje, jak šetrn k ivotnímu prostedí byl produkt vyroben, jak šetrné je jeho pouití a jak je to s jeho recyklací. V ideálním pípad by se zde FSB mohla na jedné stran spoléhat na hodnoty, které jsou k dispozici v rámci pravidelné certifikace podle ISO 14001 a EMAS. Na druhou stranu se hliník, nerezová ocel, bronz a mosaz, tedy kovy, které FSB odjakiva zpracovává, ukázaly být ideálními kandidáty. K dispozici jsou následující ekologické deklarace produkt FSB nebo SSF.

Trvale udritelné stavní podle LEED na základ DIN ISO 14025

Stavní s ohledem na trvale udritelný rozvoj se v brani s nemovitostmi stal celosvtovou spoleenskou výzvou. To se obzvlášt týká objekt. FSB a SSF svou ekologickou deklarací o výrobcích (EPD - Environmental Product Declaration) a certifikací podle DIN ISO 14025 k trvale udritelné architektue významn pispívají – a aktivn podporují globální myšlenku, která pod pojmem trvale udritelného rozvoje chápe integrální pístup, který se nachází ve vzájemné ekologické, ekonomické a sociální rovnováze.

Adekvátní výrobky pro trvale udritelnou architekturu

S tím je spojen cíl dalšího zvyšování uitné hodnoty a ceny budovy. Realizace trvale udritelného stavní je organizována a podporována mimo jiného i tzv. certifikáty Green Building. Leadership in Energy and Environmental  Design (Vedoucí postavení energetického a ekologického designu - LEED) je krom dalších struktur systémem pro klasifikaci ekologické výstavby, který byl vyvinut v roce 1988 americkým koncilem Green Building Council. Tento definuje celou adu standard pro ekologickou, ke zdrojm šetrnou a trvale udritelnou výstavbu.

Následující tabulka obsahuje nezbytné informace o produktech FSB pro certifikaci LEED. Uvedené hodnoty byly sestaveny ve spolupráci s poskytovatelem slueb PE International. Tyto informace obsahují oddíly pro dvení kliky, okenní kliky, píslušenství vetn systémových ešení pro elektronické organizování vstupu, vše v materiálech aluminium, nerezová ocel, mosaz a bronz, jako i zapuštné zámky a bezbariérové systémy.

Tyto informace potvrzují ekologické deklarace produkt podle DIN ISO
14025 pedloené institutem Bauen und Umwelt e. V. (IBU). Jednotlivé hodnoty EPD pro budovy certifikované nmeckou spoleností DGNB jsou uvedeny na stránkách spolkového ministerstva pro dopravu, výstavbu a rozvoj mst ökobau.dat. Soubor naleznete v Internetu na adrese www.nachhaltigesbauen.de/baustoffundgebaeudedaten/oekobaudat.

íslo deklarace kování FSB:

- Dvení kliky, okenní kliky, systém EZK* z hliníku: EPD-FSB-2011111-D
- Dvení kliky, okenní kliky, systém EZK* z nerezové oceli: EPD-FSB-2011211-D
- Dvení kliky, okenní kliky, systém EZK* z bronzu a mosazi: EPD-FSB-2011311-D
- Bezbariérový systém ErgoSystem® (nerezová ocel): EPD-FSB-2011411-D
* Elektronická organizace vstupu

íslo deklarace zámky  SSF:
- Zámky a krycí plechy: EPD-FSB-2011511-D

 

1998-2023 Objektov kovn pro dvee - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A