Hledat
0 ks v koku
0 K
Pihlsit
Hlavn strnka


Warning: array_multisort() [function.array-multisort]: Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /data/www/objektovekovani.cz/www.objektovekovani.cz/_inc/scripty.php on line 1169

Co dláme

Originální systémy pant od spolenosti SIMONSWERK
SIMONSWERK je ji tém 120 let jedním z nejznámjších výrobc pant a závsových systém a je znám svými vysokými nároky na kvalitu, neustálou inovaní aktivitou a ivými vztahy se zákazníky.

Základem našeho úspchu jsou moderní, kvalitní produkty. Práv ty jsou odpovdí na nejrznjší poadavky mnoha rzných oblastí pouití. Znaka VARIANT je tém synonymem pro systémy pant v bytové a komerní zástavb, která se dennodenn musí postavit mnohoetným poadavkm a po vysokou zát a bezpenostní poadavky. TECTUS je jako zcela skryt uloený systém obzvlášt vhodný pro moderní bezfalcové prostory. BAKA je tradiní znaka pro devné okna a dvee. Vyznauje se dvou- a trojrozmrnou stavcí technikou. Systém pant SIKU pro dvee z umlé hmoty mají dlouhou ivotnost, odolávají vysoké záti a jsou pouitelné ve všech bných profilech.

Dlouhá ivotnost a exaktní funkce našich pant je pedpokladem pro splnní rznorodých technických poadavk. Pant je vdy dleitou souástí dveí, která se jak z technického tak i optického hlediska vdy perfektn pizpsobí celkovému obrazu architektury a individuálním poadavkm na zaízení.

Zákazníci a partnei

V centru pozornosti jsou naši zákazníci
SIMONSWERK sám sebe nechápe jako pouhého výrobce a dodavatele, nýbr daleko více se snaíme vytváet partnerskou spolupráci,  která nám spolen pinese hodnoty a spokojenost.

Servis je nadazený pojem pro etné sluby, vdy s cílem udlat ze zákazníka partnera, který zstane s naší firmou ve spojení po dlouhá léta. Tyto vysoké nároky si SIMONSWERK klade v kadou dobu a neúnavn se angauje pro to, aby se tento pojem znovu a znovu realizoval v praxi. Pro splnní rznorodých poadavk se realizují i individuální pání a naše produkty se pizpsobují výrobním a zpracovatelským procesm našich zákazník. Servis znamená také permanentní poradenství a podporu pímo u zákazníka, krátké dodací lhty, pomoc v kadodenní praxi, montá s ohledem na uivatele, jako i informace o výrobcích a produktová školení, které orientují na pedstavy a pání zákazník.

Kvalita a inovace


Nároky na kvalitu se ukazují na mnoha faktorech
Prvotídní suroviny. Kvalifikovaní a angaovaní spolupracovníci. Vyzrálé a moderní výrobní technologie.

Filosofie podniku se odráí v jejích produktech. V pípad spolenosti SIMONSWERK to znamená: perfekce od samého poátku, ve všech oblastech. Nároky na kvalitu zaínají ji pi výbru surovin. Pouívání kvalitních materiál poskytuje prostor vlastní tvorbu a nabízí mnoho rzných moností pro zušlechtní povrch a ochranu proti korozi. Ty nejmodernjší výrobní technologie a optimáln nastavené výrobní procesy zaruují také tu nejvyšší flexibilitu. Naše vlastní konstrukní oddlení zhotovuje nástroje, které zajišují nejvyšší preciznost ve výrob. Management zajišování jakosti neznamená pouze kontrolu, nýbr neustálé zlepšování a další rozvoj. Kontroly materiálu a jakosti jsou provádny v úzké spolupráci s kontrolními institucemi. K tmto zkouškám patí odolnost proti poáru a ohni, vloupání a hluku, jako i zkoušky trvalé záte podle smrnic CE. V neposlední ad pispívá poboka v Rheda-Wiedenbrücku ve východním Vestfálsku podstatnou mrou k tomu, e nároky na kvalitu »made in Germany« budou zachovány a zarueny i do budoucna. 

Kontinuální kvalita

Znaka SIMONSWERK znamená inovaci, rozmanitost produkt, kvalitu a servis. Dlouhá ivotnost a exaktní funknost jsou pedpoklady pro splnní rzných poadavk na techniku, bezpenost a ešení.

Certifikát ekologického managementu

Ochrana ivotního prostedí je pro nás – jako pro výrobní závod – pevnou souástí podnikové filosofie a aktivn se realizuje v denní praxi našich spolupracovník. Ochrana ivotního prostedí zaíná ji pi vyvíjení produkt, pi nákupu surovin, výbru výrobních metod jako i balení a odesílání hotových produkt a koní a recyklací v rámci kolobhu surovin.

Ji celá léta SIMONSWERK realizuje své ízení jakosti podle normy DIN ISO 9001.

Zavedení integrovaného systému ekologického managementu podle normy DIN EN ISO 14001 v roce 2011 je konsekventním pokraováním trvale udritelné ochrany ivotního prostedí v celém podniku. 

Systém vede ke konsekventnímu sniování dopad na ivotní prostedí, šetí zdroje, sniuje náklady, posiluje trvale udritelný rozvoj a zákonné poadavky na ochranu ivotního prostedí daleko pesahuje. Tento certifikát dokládá, hodnotí a zohleduje všechny oblasti od nákupu, výroby, logistiky a správy a k zapojení zúastnných dodavatel, partner v oblasti slueb a obchodu. Externí kontrolu a certifikaci zde vykonává TÜV Nord.

Made in Germany

Spolenost  SIMONSWERK se vdom rozhodla ponechat své sídlo v Nmecku. Naše produkty byly ze strany TÜV Nord vyznamenány dokladem o pvodu „Made in Germany“, a sice s odkazem na vytváení hodnot, jako i tím, e certifikované produkty vdy splují platné zákonné minimální poadavky na bezpenost produktu a kvalitu.
¨
Zkoušky podle smrnic CE

ízení jakosti znamená krom kontroly také neustálé zlepšování a další rozvoj. Nejmodernjší výrobní technologie a optimální výrobní procesy znamenají tu nejvyšší flexibilitu. Naše vlastní konstrukní oddlení zhotovuje nástroje, které zajišují nejvyšší preciznost ve výrob. Kontroly materiálu a jakosti jsou provádny v úzké spolupráci s kontrolními institucemi. K tmto zkouškám patí odolnost proti poáru a ohni, vloupání a hluku, jako i zkoušky trvalé záte podle smrnic CE.

Vize Simonswerk - dobré udlat ješt lépe


Kdo se pestává zlepšovat, pestává být dobrý.

Trh je v neustálém pohybu. Poadavky a nároky se mní. Také u firmy SIMONSWERK znamená tato výzva vdy jen jedno: Dobré udlat ješt lépe, být pionýrem a vzorem. Všední práci dlat nevšedn. Designem, funkcí, optickým a funkním uitkem pro dobro zákazníka. Tak vznikají výrobky a projekty daleko za hranicí standardu. Od zaloení firmy v roce 1889 jsou nové produkty vdy znovu a znovu pevádny do trních ešení a etablovány v brani. Tak napíklad bezúdrbová technika kluzných loisek se mezitím stala souástí tém celého výrobního programu a zaruuje dlouhou ivotnost a vysokou funknost pant. V této souvislosti musí být jmenován také zcela skryt uloený systém pant TECTUS, který v oblasti bezfalcového uspoádání místností nasadil laku velmi vysoko. Inovaní síla spolenosti je výrazem kompetence a zodpovdnosti za trh, cílové skupiny a za vlastní produkty. Dlouhá ivotnost a schopnost se dívat i za roh stávajícího jsou tmi základními pedpoklady pro získávání nových nápad a trh. 

 

 

 

1998-2023 Objektov kovn pro dvee - EFB spol s.r.o.
Tel.: +420-608 330 651 | e-mail: info@objektovekovani.cz
home | mapa webu | kontakty | A